MB Atkurti ir išsaugoti privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta 2023 09 27

 Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) paaiškina, kaip MB Atkurti ir išsaugoti (toliau – „Bendrovė“) renka ir naudoja informaciją Jums naudojantis bet kokiomis mūsų interneto svetainėje www.atkurti.lt (toliau – „Svetainė“) siūlomomis paslaugomis arba bet kokiomis kitomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis (toliau – „Paslaugos“).
Tokiais atvejais Bendrovė veikia kaip šių asmens duomenų valdytojas.  Privatumo politika taip pat taikoma ir tuo atveju, kai Bendrovė tvarko savo klientų ar partnerių pateiktus asmens duomenis pagal jų rašytinius nurodymus ir tokiais atvejais veikia kaip asmens duomenų tvarkytojas. Prieš naudojantis mūsų Svetaine ar Bendrovės teikiamomis paslaugomis maloniai prašome susipažinti su Privatumo politika ir joje aprašytais asmens duomenų tvarkymo veiksmais ir tvarka, kad sužinotumėte kaip mes renkame, naudojame, perduodame ir saugome Jūsų asmens duomenis.

Informuojame, kad nesutinkant su Privatumo politikoje nustatyta asmens duomenų tvarkymo tvarka, mes negalėsime suteikti Jums paslaugų arba jų suteikti kokybiškai. Privatumo politikoje pateikiama nuoroda į „Jūsų asmens duomenis“ reiškia bet kokią informaciją, susijusią su Jumis, kurią pateikėte, ar kuri galėjo buvo gauta Jums naudojantis mūsų Svetaine, jei iš šių duomenų galime nustatyti Jūsų tapatybę, arba asmens duomenis, kuriuos tvarkome Jums naudojantis kitomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis. Mūsų tikslas yra tvarkyti tik tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs savo noru mums pateikėte prieš tai gavęs išsamią informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus bei tuos duomenis, kurie yra būtini Paslaugų Jums teikimui (sutarčių su Jumis vykdymui), teisės aktų reikalavimų įgyvendinimui ir mūsų veiklos vykdymui. Asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir taikomais asmens duomenų apsaugos teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamento (2016/679) (toliau – „BDAR“) reikalavimus.

 ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

Jūsų asmens duomenis renkame tik tokia apimtimi, kuri yra būtina teikiant paslaugas Jums arba Jūsų duomenų tvarkymo teisėtumui pagrįsti turime kitą teisėtą asmens duomenų tvarkymo pagrindą. Kai lankotės mūsų Svetainėje, mes naudojame šioje Privatumo politikoje aprašytus slapukus. Kai norite su mumis susisiekti, Svetainėje galite užpildyti žinutės formą,arba parašyti mums Svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.  Jūsų pateikiamus asmens duomenis mes tvarkysime vadovaudamiesi Privatumo politika ir atitinkamais asmens duomenų saugos teisės aktų reikalavimais. Jūsų asmens duomenys nebus naudojami kitiems tikslams, nei numatyta duomenų gavimo metu, nebent turėtumėme kitą pagrįstą teisėtą asmens duomenų tvarkymo pagrindą.

TEISINIS PAGRINDAS

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes remiamės vienu iš šių teisinių pagrindų: Sutarties vykdymo pagrindas taikomas, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas įvykdyti mūsų įsipareigojimus Jums pagal sutartį, pvz. atlikti / gauti mokėjimą už paslaugas. Duomenys saugomi 10 metų po sutarties su Jumis pasibaigimo. Teisės aktų reikalavimo pagrindas taikomas, kai Bendrovė yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigota tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pvz. mokesčių apskaitos tikslais, asmens duomenų teikimo viešojo valdymo institucijoms ar policijai tikslu. Duomenų saugojimo terminas nustatomas Lietuvos Respublikoje galiojančiais Bendrovei taikomais teisės aktais. Sutikimo teisinis pagrindas taikomas, kai Jūs duodate aiškų sutikimą konkretiems įvardintiems asmens duomenų tvarkymo veiksmams. Jeigu Jūsų pateikti asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų duoto sutikimo pagrindu, tokį duotą sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu susisiekę su mumis el. p. labas@atkurti.lt. Duomenų saugojimo laikotarpis nurodomas sutikime. Teisėto intereso pagrindas taikomas, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų teisėtų interesų ir gali būti naudingas Bendrovės teikiamų paslaugų vystymui, pvz. Svetainės lankytojams suteikiame patogią platformą dominantiems klausimams apie Bendrovės teikiamas paslaugas užduoti, arba stengiamės užkirsti kelią apgaulei ir nusikaltimams, apsaugoti Bendrovės turtą ir naudojamas informacinių technologijų sistemas. 

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Mes nesidaliname Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, nebent tai yra būtina siekiant užtikrinti paslaugų Jums teikimą, įgyvendinti Jūsų prašymus, vykdyti teisės aktų reikalavimus ar įgyvendinti Bendrovės teisėtus interesus. Tokie tretieji asmenys gali apimti mūsų paslaugų teikėjus, pvz. IT priežiūros paslaugų teikėjus, Svetainės prieglaudos (angl. hosting) paslaugų teikėjus, apskaitos paslaugų teikėjus, konsultantus, teisininkus ir kitus prekių bei paslaugų teikėjus, taip pat auditorius, atliekančius finansinį, duomenų privatumo ar saugos auditus, taikant griežtus asmens duomenų tvarkymo ir saugumo reikalavimus ir tik ta apimtimi, kuri yra būtina šių trečiųjų šalių paslaugoms suteikti. Asmens duomenis ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ar kitoms valstybės įgaliotoms institucijoms galime perduoti esant motyvuotam ir pagrįstam prašymui, jei tai būtina mūsų teisinėms pareigoms atlikti, ar tam yra kitas teisės aktuose nustatytas duomenų teikimo pagrindas.
Jeigu mes ar dalis mūsų vykdomos veiklos būtų parduota, reorganizuota ar perduota kitam subjektui, tai mes perduotume su pardavimu ar reorganizacija susijusius asmens duomenis, kiek tai yra tiesiogiai susiję su parduodamos ar perduodamos veiklos vykdymu.

JŪSŲ PASIRINKIMAI

Paprastai Jums naudojantis mūsų paslaugomis nereikalausime Jūsų pateikti asmens duomenų, nebent tai yra būtina paslaugų suteikimui, pvz. sutarties sudarymui ar kontakto su Jumis palaikymui. Gavę Jūsų prašymą pateikti informaciją apie mūsų Jums teikiamas paslaugas mes galime paprašyti Jūsų pateikti papildomus asmens duomenis. Tam tikrais atvejais mes galime prašyti Jūsų papildomo sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo ir Jūs turite teisę atsisakyti duoti sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiems tikslams. Jei duosite sutikimą dėl tam tikrų paslaugų ar informacinių pranešimų gavimo, mes Jums suteiksime galimybę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą. Sutikimo atšaukimo atveju mes stengsimės kiek įmanoma skubiau panaikinti Jūsų asmens duomenų naudojimą sutikime nurodytiems tikslams.
Kaip nurodyta skyriuje „Slapukų valdymas“, jei norite, kad Svetainė nenaudotų slapukų, Jūs galite pašalinti slapukus iš savo interneto naršyklės ar uždrausti jų naudojimą jūsų naudojamoje interneto naršyklėje. Tokiu atveju negalime prisiimti atsakomybės dėl netinkamo mūsų Svetainės funkcijų veikimo.

JŪSŲ TEISĖS

Jei mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę pasinaudoti šiomis teisėmis:
Teisė susipažinti su duomenimis, gauti paaiškinimus ir duomenų kopiją. Jūs turite teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir tam tikrais atvejais prašyti pateikti Bendrovės elektroniniu būdu saugomos informacijos kopiją. Norėdami įgyvendinti šią teisę, pateikite mums motyvuotą prašymą. Bendrovė įvertins Jūsų prašymą ir pateiks prašomą informaciją vadovaudamiesi teisės aktuose nustatytais reikalavimais bei tvarka. Siekdami užtikrinti kitų asmenų teisių apsaugą ir tinkamai atsakyti į Jūsų prašymą, prieš pateikdami atsakymą mes galime paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybę įrodančią informaciją / dokumentus ir kitą informaciją, įrodančią Jūsų santykį su mūsų Bendrove.
Teisė į duomenų ištaisymą. Jei žinote, kad Bendrovė netiksliai tvarko Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę prašyti, kad Jūsų duomenys būtų ištaisyti į tikslius.
Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis. Jei asmens duomenis tvarkome jūsų duoto sutikimo pagrindu, tai tokį sutikimą bet kada galite atšaukti. Jei jūsų duomenis tvarkome sutarties vykdymo pagrindu, tai jūsų teisė nesutikti reikš sutartinių santykių su mumis nutraukimą.
Teisė ištrinti duomenis. Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė ištrintų Jūsų duomenis, nurodant konkretų laikotarpį arba prašymą duomenis ištrinti visa apimtimi, kiek tai yra įmanoma laikantis Bendrovę saistančių teisės aktų reikalavimų. Jei pageidaujate, kad ištrintumėme apie Jus sukauptus asmens duomenis, prašome kreiptis el. paštu labas@atkurti.lt.
Kitos teisės. Tam tikrais atvejais (BDAR 20 str.) turite teisę į duomenų perkėlimą ar prašyti apriboti duomenų tvarkymą BDAR nustatytais pagrindais ir tvarka.
Norėdami pasinaudoti savo teisėmis galite kreiptis į mus el.p. labas@atkurti.lt. Gavę Jūsų prašymą, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais ir profesine praktika mes imsimės visų pagrįstų pastangų įgyvendinant Jūsų teises.

DUOMENŲ SAUGUMAS IR VIENTISUMAS

Tvardydami Jūsų asmens duomenis mes naudojame organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones bei procedūras, kuriomis siekiame apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Nepaisant visų mūsų dedamų pastangų, atsižvelgti į visas įmanomas grėsmes ir garantuoti absoliučios asmens duomenų saugos nėra įmanoma. Siekiant užtikrinti maksimalią asmens duomenų apsaugą, tvarkant Jūsų asmens duomenis, prieiga prie duomenų yra apribota mūsų darbuotojams vadovaujantis „būtina žinoti“ principu. Duomenis tvarkantys asmenys yra įpareigoti laikytis griežtų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. 
Atkreipiame dėmesį, kad dėl savo technologinių savybių, nesiimant papildomų duomenų šifravimo priemonių, elektroninis paštas nėra saugus asmens duomenų perdavimo būdas. Jei komunikacijoje su Bendrove el. paštu Jums būtina perduoti asmens duomenis Bendrovei, pvz. siunčiant duomenis sutarties sudarymui, prašome šiuos duomenis užšifruoti ir slaptažodį perduoti mums kitu komunikacijos kanalu, pvz. išsiųsti SMS žinutę Jūsų žinomam Bendrovės kontaktiniam asmeniui ar padiktuoti laiško gavėjui telefonu. Siųsdami asmens duomenis nešifruotu būdu Jūs prisiimate galimo duomenų atskleidimo riziką.
Mes dedame visas įmanomas pastangas, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tik tol, kol ši informacija yra būtina teikiant Jums Paslaugas ar teikiant Jums informaciją, arba tol, kol mes privalome saugoti šią informaciją vadovaudamiesi teisės aktais, mūsų teisėtais interesais ar Privatumo politikoje nustatytais terminais. Konkretus asmens duomenų saugojimo terminas priklauso nuo aplinkybių, kuriomis informacija buvo surinkta, ir informacijos naudojimo tikslų, tačiau atsižvelgiant į aukščiau aprašytas aplinkybes.
Nuorodos į kitus tinklalapius
Prašome atsižvelgti į tai, kad Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius, kuriems nėra taikoma ši Privatumo politika ir juose taikomos privatumo nuostatos gali iš esmės skirtis. Mes skatiname Jus susipažinti su kiekvieno tokio tinklalapio privatumo politika prieš pateikiant bet kokią Jus identifikuojančią informaciją.
Duomenų saugojimo vieta
Nebent atskiroje sutartyje su Jumis būtų numatyta kitaip, vykdydama savo veiklą Bendrovė saugo Jūsų asmens duomenis Europos Sąjungoje. 

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI IR UŽTIKRINIMAS

Mes galime peržiūrėti ir atnaujinti šią Privatumo politiką atsižvelgdami į taikomas Bendrovės asmens duomenų apsaugos priemones. Atnaujinta Privatumo politikos versija bus patalpinta Svetainėje, nurodant paskutinio atnaujinimo datą.
Bendrovė yra įsipareigojusi užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą. Jeigu turite klausimų ar pastebėjimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su mumis el. p. adresu labas@atkurti.lt. Šiuo adresu taip pat galite pateikti bet kokias pastabas šiai Privatumo politikai.
Skundą dėl Jūsų duomenų netinkamo tvarkymo Jūs turite teisę pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.





Sukurta su